Integritetspolicy

Integritetspolicy – Smålands Musik & Teater

Smålands Musik & Teater (SMOT) behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. SMOT håller register över alla kunder som har registrerat sig eller har gjort ett köp hos SMOT.

Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Om du har gjort ett köp sparas även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt vilken eller vilka föreställningar du har köpt biljetter till. Registret kan också innehålla uppgifter om kön och ålder om du angett det vid biljettköp.

Det kan förekomma att vi gör ljud- och bildupptagningar i samband med våra föreställningar i syfte att berätta om vår verksamhet i olika kommunikationskanaler. Om personer i upptagningarna kan identifieras så inhämtas godkännande av dessa personer före publicering av materialet. 

Hur används personuppgifterna?

Ovan nämnda register sparas och används för att kunna upprätthålla det avtal mellan dig och SMOT som ingås vid ett biljettköp. Exempel på åtgärder kan vara, men är ej begränsat till; leverans av biljetter och produkter, underlag för statistik och produkt-utveckling, information gällande ändrade föreställningstider eller återköp av biljetter.

Vid ditt samtycke används uppgifterna även av SMOT för marknadsföring och information. Uppgifterna kan ligga till grund för att SMOT skall kunna anpassa innehåll och erbjudanden.

Vad ger du ditt samtycke till?

Vid lämnat samtycke kan marknadsföring ske via post, telefon, e-post, sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Ditt samtycke ges enklast direkt i köpflöde eller genom att maila gdpr@smot.se

Vem hanterar och äger informationen?

SMOT är ensam ägare till de personuppgifter som samlas in. Uppgifterna förs inte vidare till andra företag. SMOT kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis utskick av programkatalog). Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Om du vill återkalla ditt samtycke

Du har rätt att utan kostnad återkalla ditt samtycke, begära rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter, skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra användning av uppgifterna i marknadsföring. Det gör du genom att mejla gdpr@smot.se eller genom att logga in på Mina sidor på https://smot.ebiljett.nu(Extern länk).

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter sparas under pågående användarrelation eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess att du som kund själv säger upp det. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.